HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING
Registar sigurnosno-tehničkih listova, deklaracija i uputa


   - svaki traženi izraz mora se nalaziti pod dvostrukim navodnicima
- za pretraživanje više izraza odjednom, upotrebljavaju se riječi OR i AND za povezivanje, te zagrade ( i ) za grupiranje izraza

Primjer 1: "sigurnosno-tehnički list" AND "metanol"
Primjer 2: "pripravak" AND ("izocianat" OR "cianoklorat")